Förslag

Klimatsvaret - CCL Sverige

 

 

Stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning

 

Koldioxidhalten i atmosfären har stigit till farliga nivåer på grund av människornas förbränning av fossila bränslen. Världens ledande klimatforskare sedan 50 år, James Hansen, har beräknat att denna koldioxidhalt i atmosfären måste sänkas till 350 ppm inom 80 år för att rädda ett hanterligt klimat åt kommande generationer. Om detta är alltför svårt, så måste vi i alla fall göra allt vi kan för att nå så nära detta mål som någonsin möjligt.

 

Det som krävs är två saker.

- Mycket snabb minskning av de gobala utsläppen av koldioxid.

- Största möjliga bindning av koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd och växter.

 

Vår främsta uppgift är därför att verka för en mycket snabb minskning av koldioxidutsläpp från alla typer av bränslen i Sverige och i EU. Bästa sättet är att höja priset genom en stadigt stigande koldioxidavgift, år efter år, tills alla sådana bränslen försvunnit ur handeln.

 

En stadigt stigande koldioxidavgift kommer att höja priserna, inte bara på själva bränslena, utan på alla varor som tillverkats, eller transporterats, med hjälp av bränslen. Och det är ju meningen med denna avgift. Så hur får vi allmänheten att acceptera dessa stadigt stigande priser på bränslen?

 

Vi föreslår att staten ska dela ut hela intäkten från koldioxidavgiften till allmänheten månadsvis, i lika stora delar till varje vuxen medborgare (och halv del till vårdnadshavaren för varje barn). Varje vuxen medborgare får då varje månad på sitt skattekonto sin del av den totala koldioxidavgiften. Staten behåller inte ett enda öre! Hela avgiften delas ut, i lika stora delar.

 

Två komplikationer gör att vårt förslag måste ha tre delar: Sveriges handlingsfrihet begränsas av EU, och Chicago-konventionen omöjliggör koldioxidavgift på flygbränsle.

 

Detta är vårt konkreta förslag Avgift och Utdelning:

 

* På inrikes vägtransporter ska en stadigt stigande avgift på alla bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att utsläppen från trafiken minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Statens hela intäkt från dessa avgifter ska delas ut i lika delar till alla vuxna medborgare och halv del till vårdnadshavaren för varje barn.

 

* På flygbiljetter ska läggas en stadigt stigande avgift. Den ska vara så hög att utsläppen från flyget minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Intäkten från avgiften ska delas ut enligt samma princip som för inrikes vägtransporter.

 

* På EU-nivå ska läggas en stadigt stigande avgift på alla bränslen. Avgiften ska vara så hög att EU med råge klarar sina åtaganden i Paris för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Hela intäkten från avgiften ska delas ut i lika delar till alla vuxna invånare i de olika länderna och halv del till vårdnadshavare för varje barn.

 

Kommer avgiften att drabba vår export?

 

Nej, varor som exporteras till ett land som saknar en motsvarande koldioxidavgift ska undantas från avgiften. Det betyder att företag får tillbaka de bränslekostnader som de haft för transporten från varans tillverkningsställe till gränsen.

 

Men varför på alla bränslen, även biobränslen?

 

- All förbränning orsakar utsläpp av koldioxid. Världen måste avsluta den epok som bygger på förbränning.

 

- Koldioxidhalten i atmosfären är för hög. Skogen och marken är de enda kolsänkor som människan kan utnyttja för att sänka den halten. Då ska skog och mark inte användas för att producera bränslen. Mark som inte används för livsmedelsproduktion måste i stället binda kol – i första hand som naturliga skogar med de ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som jorden och civilisationen behöver.

 

- EUs energidirektiv ålägger medlemsstaterna att behandla alla bränslen lika vid beskattning av koldioxid.

 

- Nu när bränslen kan tillverkas av spannmål har oljepriset och spannmålspriset kopplats ihop. En globalt stigande avgift på enbart fossila bränslen skulle leda till allt högre oljepris, som i sin tur skulle orsaka katastrofalt stigande livsmedelspriser, på samma sätt som när oljepriset steg för tio år sedan. Det är därför bäst att ha samma avgift för alla koldioxidskapande bränslen.

 

Varför så snabba avgiftshöjningar?

 

- Försiktighetsprincipen. Professor Kevin Anderson har beräknat vad som krävs av Sverige för att klara våra åtaganden enligt Paris-avtalet. Alla Sveriges koldioxidutsläpp från bränslen måste vara borta absolut senast 2035.

 

- Egentligen borde kraven ställas högre! Paris-målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är inte tillräckligt. För att garantera ett hållbart klimat åt kommande generartioner måste uppvärmningen i stället begränsas till en enda grad, enligt James Hansen. Då skulle den globala uppvärmningen stoppas närmare de maxtemperaturer som rått de senaste 11000 åren. (Läs mer om detta här.)

 

Följder och fördelar

 

Priserna på alla bränslen (och på alla varor som producerats med hjälp av bränslen) kommer visserligen att stiga, men en majoritet av alla hushåll kommer ändå att upptäcka att utdelningen varje månad är minst lika stor som kostnadsökningarna. Och därmed garanteras väljarnas stöd för denna avgift. (Erfarenheterna från British Columbia, den västra provinsen i Kanada, där man infört en koldioxidskatt som påminner om detta förslag visar att majoriteten av väljarna vill ha kvar koldioxidskatten där.)

 

Effekten av den stigande koldioxidavgiften kommer att bli dels att allt fler människor försöker undvika att köpa de allt dyrare bränslena och dels att hela näringslivet startar sökandet efter koldioxidfria produkter och produktionsmetoder. Och det är just detta vi vill uppnå! Kreativiteten hos befolkningen kommer att skapa massor av klimatbevarande lösningar efterhand som priserna på alla bränslen stiger. Sverige kan ligga i framkant när det gäller varor och metoder som hela världen mycket snart kommer att efterfråga på bred front.

 

Det är viktigt att starta med en mindre avgift, som sedan får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av bränslen genom effektivare transporter, byte till andra drivmedel, tilläggsisolering, annat val av uppvärmning, osv.

 

Man måste tydligt tala om att koldioxidavgiften på alla bränslen inom biltrafiken kommer att höjas år efter år tills alla deras utsläpp har försvunnit. Bara genom sådana besked kommer både allmänhet och företag att inse spelreglerna och kunna anpassa sig till dem. Och sedan behöver staten inte längre försöka avgöra vilka klimatåtgärder som är bäst (och subventionera dem). Marknaden kan då själv avgöra den saken, eftersom det som är bäst för klimatet också blir det som är mest lönsamt.

 

Läs mer på sidan Frågor och svar.

 

Är detta realistiskt? Ja, faktum är att det är det enda riktigt realistiska verktyget som hittills har presenterats.

 

Stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning

- löser själva problemet, vilket inte många andra verktyg gör

- är lätt att införa, ingen ny administration behövs, eftersom Skatteverk och skattekonton redan finns

- är rättvis: de som förstör klimatet måste betala för denna förstörelse och de andra slipper

- är pedagogisk och stimulerar alla till omedelbar omställning

- kan införas mycket snabbt – och det behövs! Klimat­förändringen väntar inte…!

 

Dessutom är en stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning politiskt möjlig för alla partier från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Den kan införas snabbt och överlåter åt marknaden att lösa klimatproblemet, genom att stimulera hela samhället till att minska användningen av koldioxidskapande bränslen.

 

Kom upp med något bättre den som kan!

 

-----------------

 

Mer om vårt förslag finns i Frågor och Svar.

 

Allt fler ekonomer uttalar sig för stigande koldioxidavgift med full utdelning. Och i USA växer Citizens' Climate Lobby (CCL) snabbt. Förslag om stigande koldioxidskatt med full utdelning är nu framlagt både i USAs senat och representanthus av partiövergripande grupper.

 

Kanada blev dock första land att införa Carbon Fee & Dividend!

 

Har du lust att hjälpa till? Kontakta oss!

 

Som Lester Brown säger: ”Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport!”.

 

-----------------

 

PS Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande tull på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar.

 

 

 

www.klimatsvaret.se • © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013 • Sidan uppdaterad 2019-02-02