YPB_sammanfattningHur ska dagens ungdomar kunna axla detta?


Överhängande risk att de får ärva ett ohanterligt klimat.


Sammanfattning av Hansen et al.:

Young People’s Burden: Requirement of Negative CO2 Emissions (2017)


Den globala temperaturen är ett grundläggande mått som är korrelerat med havets nivå. För att behålla de nuvarande kustlinjerna intakta, och undvika havshöjning, måste därför den globala temperaturen hållas inom, (eller åtminstone nära) det intervall där den har funnits under hela den nuvarande värmeperioden, fram till den industriella perioden.


Men nu ligger den globala temperaturen (korrigerad för tillfälliga variationer) ändå mer än 1 °C högre än under förindustriell tid, där temperaturen under förindustriell tid definieras som medelvärdet i referensperioden 1880-1920. Den globala temperaturen för 2016 låg nästan 1,3 grader över referensperioden.


Rapporten visar att den globala temperaturen nu har stigit så mycket att den ligger rejält utanför det intervall där den legat under hela Holocen och jorden är nu lika varm som under den förra värmeperioden Eem, då havet stod 6 till 9 m högre än idag.


Dessutom har den förhöjda halten av växthusgaser i atmosfären rubbat jordens energibalans, vilket betyder att temperaturen kommer att fortsätta att stiga, och tillväxttakten i växthusgasernas klimatstörning har rentav accelererat påtagligt under det senaste decenniet.


Det är svårt att förutsäga hur snabbt de stora istäckena på Grönland och Antarktis (och därmed havshöjningen) kommer att reagera på den stigande temperaturen, eftersom det beror på hur mycket temperaturen stiger. Klimatmålen bör därför åtminstone vara att undvika att den globala temperaturen ligger kvar på samma nivå som under Eem – eller ännu högre – under flera sekel. Sådana klimatmål kräver nu ”negativa utsläpp”, dvs att man lyckas binda koldioxid ur atmosfären.


Om utsläppen från fossila bränslen fasas ut, och om denna process startar inom kort, så kan en stor del av den nödvändiga bindningen av koldioxid ur atmosfären ske med hjälp av förbättrade metoder för jord- och skogsbruk. Till dessa hör att plantera skog och att höja jordens produktivitet och kolinnehåll. I så fall skulle temperaturens avvikelse från det naturliga intervallet under Holocen kunna förbli begränsad, både till storlek och långvarighet, och oåterkalleliga förändringar av klimatet skulle kunna hållas på ett minimum.


Däremot lägger fortsatta stora utsläpp från fossila bränslen idag en börda på de unga att genomföra massiv konstgjord bindning av CO2, ifall de ska kunna begränsa klimatförändringen och dess konsekvenser. De metoder som har föreslagits, som bioenergi i kombination med bindning och lagring av koldioxid (BECCS), eller bindning av CO2 ur luften är dyra. De beräknade kostnaderna ligger mellan  89 000 och 535 000 miljarder dollar. Dessa metoder är också förenade med stora risker och det är osäkert om de överhuvudtaget är genomförbara.


Det är uppenbart att fortsatta stora utsläpp från fossila bränslen dömer de unga till att antingen genomföra massiva, högst osäkra reningsåtgärder, eller leva med ett allt skadligare klimat, eller bådadera.


Snabböversättning: Lars Almström


James Hansens blogg, med sammanfatting.

Hela rapporten.

www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2017-08-10