FörslagOmställningsbidrag med full finansiering


Koldioxidhalten i atmosfären har stigit till farliga nivåer på grund av människornas förbränning av fossila bränslen. Världens ledande klimatforskare sedan 50 år, James Hansen, har beräknat att denna koldioxidhalt i atmosfären måste sänkas till 350 ppm inom 80 år för att rädda ett hanterligt klimat åt kommande generationer. Om detta är alltför svårt, så måste vi i alla fall göra allt vi kan för att nå så nära detta mål som någonsin möjligt.


Det som krävs är två saker.

- Mycket snabb minskning av de gobala utsläppen av koldioxid.

- Största möjliga bindning av koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd och växter.


Detta är vårt konkreta förslag Avgift och Utdelning:


* På inrikes vägtransporter ska en stigande avgift på alla koldioxidskapande bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att utsläppen från trafiken elimineras på 10 år, linjärt. Statens hela intäkt från denna avgift ska delas ut månadsvis, i lika delar till varje vuxen medborgare, en halv del till varje barn och ett särskilt stöd till boende på landsbygd och i glesbygd. Avgiften måste årligen justeras för att uppnå den eftersträvade utsläppsreduktionen.


* På flygbiljetter ska läggas en stigande avgift. Den ska vara så hög att utsläppen från flyget elimineras på 10 år, linjärt. Intäkten från avgiften ska delas ut enligt samma princip som för inrikes vägtransporter.


* På EU-nivå ska en stadigt stigande avgift på alla koldioxidskapande bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att EU med råge klarar sina åtaganden i Paris för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Varje medlemsland förfogar självt över intäkten. I Sverige bör den delas ut enligt samma princip som för inrikes vägtransporter.


Avgift och Utdelning finns nu på Klimatpoitiska rådets hemsida under fliken Panorama.

Du hittar det här. (Öppna Panorama och scrolla ner.)


Kommentarer till förslaget:


Två komplikationer gör att vårt förslag har flera delar:

- Chicago-konventionen omöjliggör koldioxidavgift på flygbränsle.

- Sveriges handlingsfrihet begränsas av EU på flera sätt. Vi har valt att för Sveriges del fokusera på de utsläpp som ligger utanför EUs utsläppshandel ETS.

Och bland dem är utsläppen från transporter dominerande.


Fördelar och konsekvenser


Stigande koldioxidavgift med full utdelning

- löser själva problemet, vilket inte många andra verktyg gör

- är lätt att införa: ingen ny administration behövs eftersom Skatteverk och skattekonton redan finns

- är rättvis: de som förstör klimatet måste betala för denna förstörelse och de andra slipper

- är pedagogisk och stimulerar alla till omedelbar omställning

- kan införas mycket snabbt – och det behövs! Klimat­förändringen väntar inte…!


Dessutom är en stigande koldioxidavgift med full utdelning politiskt möjlig för alla partier från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Den överlåter åt marknaden att lösa klimatproblemet, genom att stimulera hela samhället till att minska användningen av koldioxidskapande bränslen.


Visserligen kommer priserna på sådana bränslen att stiga, liksom på alla varor som producerats - eller krävt långväga transporter - med hjälp av koldioxidskapande bränslen. Men en majoritet av alla hushåll kommer ändå att upptäcka att utdelningen varje månad är minst lika stor som kostnadsökningarna. Därmed garanteras flertalet väljares stöd för denna avgift. (Erfarenheterna från British Columbia, den västra provinsen i Kanada, där man infört en koldioxidskatt som påminner om detta förslag, visar att majoriteten av väljarna vill ha kvar koldioxidskatten där.)


Det är viktigt att starta med en mindre avgift, som sedan får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av klimatskadliga bränslen. Detta kommer att ske på tre sätt

- minskade transporter.

- effektivare transporter.

- byten till drivmedel som inte avger koldioxid.

Inget av dessa tre sätt stimuleras av att fossila bränslen ersätts med biobränslen.


Man måste tydligt tala om att koldioxidavgiften på alla bränslen inom biltrafiken kommer att höjas tills alla deras utsläpp har försvunnit. Bara genom sådana besked kommer både allmänhet och företag att inse spelreglerna och kunna anpassa sig till dem.


Kommer avgiften att drabba vår export?


Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande tull på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar. Det betyder att svenska företag, som exporterar till länder utan motsvarande koldioxidavgifter, får tillbaka avgifterna för transporten från varans tillverkningsställe till gränsen.


Men varför på alla bränslen, även biobränslen?


1. Biobränslen släpper ut minst lika mycket koldioxid vid förbränning som fossila bränslen.


2. Trots detta räknas deras utsläpp som noll i EU.


3. Levande träd fångar in koldioxid ur atmosfären. Denna infångning upphör ifall träden fälls. Om de ersätts av små plantor så tar det 60-100 år innan plantorna fångar in lika stor mängd koldioxid per år som träden hade gjort ifall de hade fått sfå kvar. Fram till dess har koldioxidhalten i atmosfären varit högre än om träden inte hade fällts, vilket orsakar följdverkningar i form av högre temperatur, isavsmältning, ökande solinstrålning och metanutsläpp från tinande tundra. Ingen av dessa följdverkningar stoppas av att plantorna till slut fångar in lika stor mängd koldioxid per år som de avverkade träden gjorde.


4. Klimatfrågan är nu så akut att vi inte kan vänta 60-100 år.


5. Till detta kommar att den dominerande avverkningsmetoden är kalhyggen. Dessa orsakar extra utsläpp av markbunden koldioxid under flera decennier. Med samma följdverkningar.


6. Endast en mycket liten del av den avverkade volymen (cirka 10 % i Sverige) blir sågade trävaror. Två tredjedelar eldas upp mycket snart som flis, pellets, papper eller biobränslen för fordon.


7. Inom EU förbränns nu flis och pellets från skogar i Nordamerika, Amazonas och europeiska urskogar. Denna klimatförstörande verksamhet kommer att öka katastrofalt när tillgången på fossila bränslen minskar.


8. Enligt EUs direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 måste biobränslen beskattas som motsvarande fossila bränslen. En stigande avgift på enbart fossila bränslen är alltså inte möjlig enligt detta direktiv.


9. Mark som inte används för matproduktion måste användas för att fånga in koldioxid ur atmosfären genom trädplantering. Att producera bränslen av spannmål på värdefull mark håller oss kvar i bränslesamhället. Ifall vi tillåter användning av spannmål till bränsleproduktion kommer det att bli stor efterfrågan på sådana bränslen, när priset på fossila bränslen stiger. Detta leder till stigande livsmedelspriser och ställer världens fattiga emot världens bilägare, i en ojämn kamp om maten.


10. Klimatsvaret - CCL Sverige föreslår därför att en stigande avgift på alla klimatskadliga bränslen, både fossila och biobränslen, införs i EU och att varje land disponerar intäkten efter eget gottfinnande, men rekommenderar att nationernas hela intäkt från denna stigande avgift delas ut till respektive lands befolkning som Omställningsbidrag.


Men växthusgaser från biologiskt avfall kan man för närvarande inte undvika. Biogas från oundvikligt sådant avfall bör därför undantas från koldioxidavgifter.


Varför så snabba avgiftshöjningar?


- Försiktighetsprincipen. Professor Kevin Anderson har beräknat vad som krävs av Sverige för att klara våra åtaganden enligt Paris-avtalet. Alla Sveriges koldioxidutsläpp från bränslen måste vara borta absolut senast 2035.


- Egentligen borde kraven ställas högre! Paris-målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är inte tillräckligt. För att garantera ett hållbart klimat åt kommande generartioner måste uppvärmningen i stället begränsas till en enda grad, enligt James Hansen. Då skulle den globala uppvärmningen stoppas närmare de maxtemperaturer som rått de senaste 11000 åren. (Läs mer om detta här.)


-----------------   


Mer om vårt förslag finns i Frågor och Svar.


Allt fler ekonomer uttalar sig för stigande koldioxidavgift med full utdelning, och i USA växer Citizens' Climate Lobby (CCL) snabbt. Förslag om stigande koldioxidskatt med full utdelning är nu framlagt både i USAs senat och representanthus av partiövergripande grupper.


Kanada blev dock första land att införa Carbon Fee & Dividend!


Har du lust att hjälpa till? Kontakta oss!


Som Lester Brown säger: ”Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport!”.
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2021-04-29