Förslag

Klimatsvaret - CCL SverigeOmställningsbidrag med full finansiering


Koldioxidhalten i atmosfären har stigit till farliga nivåer på grund av människornas förbränning av fossila bränslen. Världens ledande klimatforskare sedan 50 år, James Hansen, har beräknat att denna koldioxidhalt i atmosfären måste sänkas till 350 ppm inom 80 år för att rädda ett hanterligt klimat åt kommande generationer. Om detta är alltför svårt, så måste vi i alla fall göra allt vi kan för att nå så nära detta mål som någonsin möjligt.


Det som krävs är två saker.

- Mycket snabb minskning av de gobala utsläppen av koldioxid.

- Största möjliga bindning av koldioxid ur atmosfären med hjälp av träd och växter.


Detta är vårt konkreta förslag Avgift och Utdelning:


* På inrikes vägtransporter ska en stadigt stigande avgift på alla koldioxidskapande bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att utsläppen från trafiken minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Statens hela intäkt från dessa avgifter ska delas ut månadsvis, i lika delar till alla vuxna medborgare och halv del till varje barn. En kraftfull  differentiering av utdelningen behövs för att t.ex. kompensera glesbygd. Prisstegringen måste årligen justeras för att uppnå den eftersträvade utsläppsreduktionen.


* På flygbiljetter ska läggas en stadigt stigande avgift. Den ska vara så hög att utsläppen från flyget minskar med 10 % (linjär minskning) per år. Intäkten från avgiften ska delas ut enligt samma princip som för inrikes vägtransporter.


* På EU-nivå ska en stadigt stigande avgift på alla koldioxidskapande bränslen införas. Avgiften ska vara så hög att EU med råge klarar sina åtaganden i Paris för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Hela intäkten från avgiften ska delas ut i lika delar till alla vuxna invånare i de olika länderna och halv del till varje barn.


Kommentarer till förslaget:


Två komplikationer gör att vårt förslag har flera delar:

- Chicago-konventionen omöjliggör koldioxidavgift på flygbränsle.

- Sveriges handlingsfrihet begränsas av EU på flera sätt. Vi har valt att för Sveriges del fokusera på de utsläpp som ligger utanför EUs utsläppshandel ETS.

Och bland dem är utsläppen från transporter dominerande.


Fördelar och konsekvenser


Stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning

- löser själva problemet, vilket inte många andra verktyg gör

- är lätt att införa: ingen ny administration behövs eftersom Skatteverk och skattekonton redan finns

- är rättvis: de som förstör klimatet måste betala för denna förstörelse och de andra slipper

- är pedagogisk och stimulerar alla till omedelbar omställning

- kan införas mycket snabbt – och det behövs! Klimat­förändringen väntar inte…!


Dessutom är en stadigt stigande koldioxidavgift med full utdelning politiskt möjlig för alla partier från vänster till höger. En sådan avgift ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Den kan införas snabbt och överlåter åt marknaden att lösa klimatproblemet, genom att stimulera hela samhället till att minska användningen av koldioxidskapande bränslen.


Visserligen kommer priserna på sådana bränslen att stiga, liksom på alla varor som producerats - eller krävt långväga transporter - med hjälp av koldioxidskapande bränslen. Men en majoritet av alla hushåll kommer ändå att upptäcka att utdelningen varje månad är minst lika stor som kostnadsökningarna. Därmed garanteras flertalet väljares stöd för denna avgift. (Erfarenheterna från British Columbia, den västra provinsen i Kanada, där man infört en koldioxidskatt som påminner om detta förslag visar att majoriteten av väljarna vill ha kvar koldioxidskatten där.)


Det är viktigt att starta med en mindre avgift, som sedan får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av klimatskadliga bränslen. Detta kommer att ske på tre sätt

- minskade transporter.

- effektivare transporter.

- byten till drivmedel som inte avger koldioxid.

Inget av dessa tre sätt stimuleras av att fossila bränslen ersätts med biobränslen.


Man måste tydligt tala om att koldioxidavgiften på alla bränslen inom biltrafiken kommer att höjas år efter år tills alla deras utsläpp har försvunnit. Bara genom sådana besked kommer både allmänhet och företag att inse spelreglerna och kunna anpassa sig till dem.


Kommer avgiften att drabba vår export?


Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande tull på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar. Det betyder att svenska företag, som exporterar till länder utan motsvarande koldioxidavgifter, får tillbaka avgifterna för transporten från varans tillverkningsställe till gränsen.


Men varför på alla bränslen, även biobränslen?


- Biogas från oundvikligt mänskligt avfall orsakar inte nettoutsläpp av koldioxid, därför vill vi undanta sådan biogas från avgiften, men fossila bränslen och alla andra biologiska bränslen orsakar utsläpp av koldioxid, eller produceras på mark som borde användas för att binda CO2 ur atmosfären. Så länge de är billiga kommer de att förbrännas. Hela världen måste övergå till koldioxidfri energi.


- EUs energidirektiv ålägger medlemsstaterna att behandla alla bränslen lika vid beskattning av koldioxid.


- Koldioxidhalten i atmosfären är för hög. Skogen och marken är de enda kolsänkor som människan kan utnyttja för att sänka den halten. Då ska skog och mark inte användas för att producera bränslen. Mark som inte används för produktion av livsmedel måste i största möjliga utsträckning i stället användas för att binda kol – i första hand som naturliga skogar med de ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som jorden och civilisationen behöver.


- Nu när bränslen kan tillverkas av spannmål har oljepriset och spannmålspriset kopplats ihop. En globalt stigande avgift på enbart fossila bränslen skulle leda till allt högre oljepris, som i sin tur skulle orsaka katastrofalt stigande livsmedelspriser, på samma sätt som när oljepriset steg för tio år sedan. Det är därför bäst att ha samma avgift för alla koldioxidskapande bränslen.


Varför så snabba avgiftshöjningar?


- Försiktighetsprincipen. Professor Kevin Anderson har beräknat vad som krävs av Sverige för att klara våra åtaganden enligt Paris-avtalet. Alla Sveriges koldioxidutsläpp från bränslen måste vara borta absolut senast 2035.


- Egentligen borde kraven ställas högre! Paris-målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är inte tillräckligt. För att garantera ett hållbart klimat åt kommande generartioner måste uppvärmningen i stället begränsas till en enda grad, enligt James Hansen. Då skulle den globala uppvärmningen stoppas närmare de maxtemperaturer som rått de senaste 11000 åren. (Läs mer om detta här.)


-----------------   


Mer om vårt förslag finns i Frågor och Svar.


Allt fler ekonomer uttalar sig för stigande koldioxidavgift med full utdelning, och i USA växer Citizens' Climate Lobby (CCL) snabbt. Förslag om stigande koldioxidskatt med full utdelning är nu framlagt både i USAs senat och representanthus av partiövergripande grupper.


Kanada blev dock första land att införa Carbon Fee & Dividend!


Har du lust att hjälpa till? Kontakta oss!


Som Lester Brown säger: ”Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport!”.
www.klimatsvaret.se  •  © Klimatsvaret - CCL Sverige 2013  •  Sidan uppdaterad 2019-11-19